Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme → rýchly kontakt: +421 944 367 573

Informácie: GDPR | Súbory Cookies

Zásady spracovania osobných údajov (GDPR)

insize-rozdelovac-pr

 

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spoločnosti INSIZE Czech s.r.o., zapísanej v obchodnom registri pod spisovou značkou C119222 vedenou u Krajského súdu v Brne, IČO 09480188 so sídlom na Krumlovskej ulici 1454/26, 661 94 Ivančice, v Českej republike, ako Správca Osobných Údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov a o právach subjektov osobných údajov. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2023. Prípadné zmeny zásad budú vždy zverejnené na tejto stránke.

Naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktoré vstúpilo v platnosť 25.5.2018 (ďalej GDPR). 

- Zákon č. 110/2019 Sb., o spracovaní osobných údajov zo dňa 12.3.2019, ktorý vstúpil v platnosť dňa 24.4.2019, nahradil zákon č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

- Zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti č. 480/2004 Sb.

- Zákon o účtovníctve č. 563/1991 Sb., v znení neskorších predpisov.

- Občiansky zákonník č. 89/2012 Sb.

- Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Sb.

- Prípadne potom v súlade s ďalšími predpismi.

GDPR stanovuje nové požiadavky na Správcu a Spracovávateľa Osobných Údajov a niektoré súčasne spresňuje. Ďalej vymedzuje aj práva Subjektov, ktorých Osobné Údaje sú spracovávané.

Osobné údaje uchovávame a spracovávame v rámci EÚ a zároveň prijímame nevyhnutné kroky k zabezpečeniu správneho zaobchádzania s osobnými údajmi a s ich ukladaním, a to vrátane interných postupov, smerníc a primeraných technologických riešení. 

 

VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV A SKRATIEK

Vysvetlenie pojmov

Za Osobný Údaj je považovaná akákoľvek informácia o identifikovanej či identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej Subjekt). Za spracovanie osobných údajov je považovaná akákoľvek operácia spracovania osobných údajov, ktorú správca vykonáva cielene, systematicky a za určitým účelom, a to ako automatizovane, tak i manuálne.

Subjekt údajov – identifikovaná či identifikovateľná fyzická osoba (existujúci či potenciálny zákazník), ktorej údaje sú spracovávané správcom alebo spracovávateľom. 

  • ÚOOÚ – Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej Úrad alebo ÚOOÚ). 

  • DPO – Data Protection Officer – Poverenec pre ochranu osobných údajov.

    Správca osobných údajov zodpovedá za dodržiavanie všetkých povinností vyplývajúcich z GDPR a všeobecne aj za spracovanie osobných údajov.

  • Spracovávateľom osobných údajov je subjekt (právnicka či fyzická osoba, orgán verejnej moci apod.), ktorý pod menom správcu vykonáva operácie, ktorými ho tento správca poveril. 

 

PREHĽAD SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY A DOBY SPRACOVANIA

Spoločnosť spracováva Osobné Údaje (identifikačné údaje – meno, priezvisko, IČO, DIČ; kontaktné údaje – telefón, e-mail, adresa, fakturačná adresa, názov spoločnosti; údaje o Vašich objednávkach – informácie o tovaroch a službách, ktoré boli dopytované či objednané, údaje o reklamáciách a o platobných spôsoboch) s nasledujúcimi lehotami a pre nasledujúce účely:

I. Plnenie zmluvy, poskytovanie služieb

a. Osobné údaje budú spracovávané po dobu jednania o uzavretí zmluvy medzi Spoločnosťou a Subjektom údajov, a to za účelom uzavretia zmluvy a po dobu trvania zmluvného vzťahu.

b. Pre účely plnenia zmluvy odovzdávame osobné údaje tretej strane, a to spoločnostiam Zásilkovna.cz, DPD a PPL.

II. Plnenie právnej povinnosti (účtovnej, daňovej, archivačnej, skartačnej, poskytovanie súčinnosti správnym orgánom ako polícii, súdom atď.).

a. Daňové doklady sú uchovávané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvy.

b. Osobné údaje sú ďalej spracovávané a uchovávané po dobu 10 rokov od roku nasledujúceho po roku, kedy došlo k uzavretiu zmluvy medzi Spoločnosťou a Subjektom údajov (podľa zákonu o účtovníctve).

c. Pre uplatnenie práv zo závadného plnenia je Spoločnosť oprávnená spracovávať osobné, kontaktné a identifikačné údaje subjektu a údaje o tovaroch/produktoch/službách medzi Subjektom a Spoločnosťou po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade právneho sporu sa táto lehota predlžuje o dobu trvania tohto sporu.

d. Pre spracovanie účtovníckej a daňovej agendy odovzdávame osobné údaje tretej strane (spracovávateľovi), a to spoločnosti DANĚ & AUDIT s.r.o.

III. Oprávnený záujem

Oprávneným záujmom spoločnosti je zasielanie obchodných zdelení (plošne i individuálne) v súlade so zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to po dobu trvania zmluvného vzťahu.

IV. Marketingové účely 

Osobné a kontaktné údaje Subjektov sú využívané pre plošné a individuálne zasielanie obchodných ponúk Spoločnosti, a to vrátane všeobecných reklamných zdelení (tak ako bez zacielenia na konkrétnu skupinu Subjektov, tak i po zhodnotení osobných aspektov Subjektov na základe poskytnutých Osobných Údajov). 

Osobné údaje a súhlas s ich spracovaním získavame priamo od subjektov, a to typicky pri komunikácii ohľadom dopytu či objednávky alebo pri osobnom stretnutí (e-mail, e-shop, konferencia, výstava, obchodné stretnutie).

 

Newsletter do e-mailu (obchodné zdelenie)

a)   Ak ste zasielanie obchodného zdelenia neodmietli, budeme Vám e-mailom zasielať newslettery.

b)  Ak si v budúcnosti nebudete želať dostávať ďalšie newslettery, môžete sa z ich odberu kedykoľvek bezplatne odhlásiť. Pre odhlásenie z odberu newsletteru môžete kontaktovať priamo našu zákaznícku linku. Zrušenie odberu však môžete vykonať aj prostredníctvom linku pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom newsletteri.

c)   V prípade, že sa z odoberania newsletteru odhlásite, nebudeme už viac Vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať.

Adresná reklama

a)  Naším cieľom je neustále skvalitňovanie našich služieb tak, aby sme mohli pre našich zákazníkov tvoriť webové stránky, ktoré im zaistia jednoduché ovládanie a zároveň umožnia zobrazovanie reklamy zodpovedajúcej priamo ich záujmom. Preto, aby sme mohli reklamu účelne prispôsobiť Vašim záujmom (napríklad v rámci zasielania newsletteru), využívame Vami zaslané i automaticky generované informácie. K daným informáciám patria napríklad informácie o preklikoch, prezeraných a zobrazovaných produktoch, internetovom pripojení, dátume a čase návštevy našej webovej stránky a o tom, ktoré newslettery ste si otvorili.

b)  So všetkými informáciami, ktoré od Vás v súvislosti s adresnou reklamou získame, zaobchádzame výhradne v pseudonymizovanej podobe, aby sme obmedzili riziká súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. Pod pojmom pseudonymizované údaje sa rozumie spracovanie osobných údajov tak, že nebudú priradené konkrétnemu subjektu údajov bez použitia dodatočných informácií.

c)   V prípade, že si neprajete dostávať adresnú reklamu, môžete ju kedykoľvek odmietnuť. Pre odvolanie súhlasu s našou adresnou reklamou sa môžete obrátiť priamo na našu zákaznícku linku uvedenú v pätičke týchto Zásad.


Zabezpečenie osobných údajov a doba ich uchovávania

a)   Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Vašim údajom a proti ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

b)   Prístup do Vášho zákazníckeho konta je možný len po zadaní Vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás radi upozornili na to, aby ste svoje prístupové údaje nezdeľovali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, a to najmä v prípade, že používate počítač spoločne s inými užívateľmi. Spoločnosť INSIZE Czech s.r.o. nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, pokiaľ ju sama priamo nespôsobí.

NOVÉ PRÁVA SUBJEKTOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Subjektom osobných údajov priznáva GDPR radu práv. Jedná sa hlavne o právo na informácie o spracovaní osobných údajov vrátane prístupu ku kópii údajov, práva na opravu či výmaz údajov, práva na prenositeľnosť údajov, práva na obmedzenie ich spracovania, práva vzniesť námietku proti ich spracovaniu či práva na odvolanie udeleného súhlasu. Ďalej má subjekt právo vzniesť sťažnosť na ÚOOÚ (www.uoou.cz).

Svoje práva môže subjekt osobných údajov uplatniť pomocou e-mailovej adresy spoločnosti: marketing@insize.cz

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladania, a to maximálne v lehote jedného mesiaca.


INFORMÁCIE O COOKIES: Čo sú vlastne Cookies? Cookie je krátky textový súbor, ktorý internetové stránky ukladajú v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať. Meria sa napríklad, ako dlho sa na stránke zdržíte a odkiaľ prichádzate. Vaša ďalšia návšteva stránok tak môže byť omnoho jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú v tomto ohľade veľmi dôležité.

Webové stránky www.insz.sk používajú len aplikácie Google, Heureka a nevyhnutné technické cookies pre správnu funkčnosť webových stránok a skvalitňovanie služieb poskytovaných našim zákazníkom. Pre zaistenie plnej funkcionality našich webových stránok dochádza ku zberu a evidovaniu určitých osobných údajov a ďalších informácií nepredstavujúcich osobné údaje v anonymizovanej podobe. Tieto údaje a ďalšie informácie slúžia k vyhodnocovaniu činnosti užívateľov na webových stránkach za účelom vykonávania štatistiky. Dbáme na to, aby boli všetky osobné údaje pred zahájením ich spracovania striktne anonymizované.

Aby sme Vám mohli zaistiť čo najviac užívateľsky prívetivé webové stránky, využívame aj služby Poskytovateľa, ktorý nám zabezpečuje odpovedajúce technické prostriedky, tzv. trackingové technológie. Trackingové technológie nám pomáhajú pochopiť, akým spôsobom využívate služby na našich webových stránkach, vďaka čomu sme schopní zaistiť ich intuitívne a jednoduché ovládanie. Okrem toho nám umožňujú zistiť, o aké produkty a služby sa najviac zaujímate a my Vám ich následne vieme ponúknuť.

Využívame on-line reklamy, ktoré máme umiestnené na weboch tretích strán (napr. Google, Facebook). V prípade kliknutia na takúto reklamu je meraná relevantnosť reklamy, návštevnosť stránky a konverzie. Pri návšteve našej webovej stránky zbierame, zhromažďujeme a vyhodnocujeme potrebné údaje prostredníctvom pixelov nainštalovaných na našich webových stránkach (nástroje). Dané nástroje zaisťujú prepojenie našich webových stránok s Vaším webovým prehliadačom, ktorý zasiela informácie o využívaní našich webových stránok.

 

 

insize-rozdelovac-pr

Späť do obchodu